خرید موز خشک تهران از خودسوزی همسر یک تاجر جلوگیری کرد

بورخس و همکاران تأثیر شکل را بر سینتیک خشک شدن موز مطالعه کرد. آنها گزارش دادند که شکل محصول تأثیر مثبتی بر سینتیک خشک کردن دارد و سرعت خشک شدن با موز داگوا به شکل دیسک در مقایسه با موز استوانه ای شکل به طور قابل توجهی بالاتر بود.

آنها همچنین گزارش دادند که شکل موز خشک تهران تأثیر مثبتی بر دمای خشک شدن موز پارتا دارد و مشاهده کردند که اثر بلانچینگ در موز پارتا هنگام خشک شدن در دمای 40 درجه سانتیگراد نسبت به شکل قابل مشاهده است. سرعت هوا و دمای هوا تأثیر عمیق تری بر زمان خشک شدن دارند.

آنها همچنین مشاهده کردند که برش های مربعی در حال خشک شدن کمتر از نمونه های استوانه ای بود. پیش تصفیه در برش های موز قبل از اینکه خشک شود برای کاهش زمان خشک شدن.

بهبود طعم و ساختار، حفظ طعم و حفظ تغذیه موز انجام می شود. پیش تیمار رطوبت اولیه را کاهش می دهد و بافت میوه های موز را اصلاح می کند که به تسریع سرعت خشک شدن کمک می کند.

پیش تیمارهای معمولی که قبل از عملیات خشک کردن برای میوه ها اعمال می شود عبارتند از بلانچینگ، آب لیمو، اسید اسکوربیک، سولفور کردن، غوطه ور شدن عسل، محلول نمک و پیش تیمار اسمزی، اتیلولات، NaOH، روغن زیتون، سوراخ کردن پوست.

مطالعات نشان داده اند که پیش تیمار با محلول اسیدی یا غوطه ور شدن متابی سولفیت سدیم همچنین باعث افزایش تخریب باکتری های بالقوه مضر در طول خشک شدن می شود، از جمله Escherichia coli O157:H7، Salmonella spp. و لیستریا مونوسیتوژنز.

رطوبت نسبی تأثیر جدی بر سرعت خشک شدن و سینتیک خشک شدن میوه های موز دارد. میشا و همکاران روی تأثیر رطوبت و دما در سینتیک خشک کردن کار کردند. آنها از تغییرات دمای خشک کردن (45، 50 و 55 درجه سانتیگراد) و رطوبت نسبی با سرعت هوای 1.0 متر بر ثانیه استفاده کردند.

آنها دریافتند که مدل دو ترم سینتیک خشک کردن را با دقت بیشتری توصیف می کند و سپس بقیه مدل های مورد استفاده در آزمایش را توصیف می کند.

آنها همچنین دریافتند که با افزایش دما در رطوبت ثابت هوا، زمان خشک شدن کاهش می یابد. آنها مشاهده کردند که رطوبت نسبی هوا تأثیر ناچیزی بر منحنی خشک شدن دارد. این به رطوبت اولیه نمونه نسبت داده شد.